Ty chceš k ministrovi? Zapoměň!

stížnost ? mlč!

Zdroj: http://clipart-library.com

Když jsem se vrátil ze zahraničí, „zapomnělo“ se na mě se služebním místem. Požádal jsem o předvedení na denní hlášení k ministrovi obrany a chtěl mu přednést svou stížnost. To bylo již dlouho poté, co jsem se jednou úspěšně odvolal proti ukončení služebního poměru a bylo zahájeno nové kolo vyhazovu, protože stále pro mě „nebylo“ vhodné služební místo. Podle personalistů služební místo, na které se provádí výběrové řízení, nelze považovat za volné. dash A že těch výběrových řízení bylo!

Využil jsem pár ustanovení ze Zakl-1:
13. Každý voják se může na nadřízeného nebo služební orgán obrátit s návrhem, žádostí nebo stížností ve věcech výkonu služby a ve věcech služebních vztahů. Ve výkonu tohoto práva se nesmí nikomu bránit. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu. Je zakázáno vojáka vystavovat nátlaku, aby svou stížnost odvolal.
14. Návrhy, žádosti nebo stížnosti a výsledky jejich řešení se zapisují do Knihy návrhů, žádostí a stížností.
15. Stížnosti vyřizují nadřízení vojáka, služební orgány nebo jejich specializované orgány vnitřní kontroly. Stížnosti je nutno urychleně, hospodárně a odpovědně prozkoumat a vyřídit nebo zařídit jejich vyřízení, přičemž se musí vyřídit všechny body stížnosti. Velitelé odpovídají za vytváření podmínek pro správné a včasné vyřizovánístížností.
17.  Nadřízený je povinen stížnost posoudit, a je-li k tomu oprávněn, vyřídit ji. Není-li oprávněn ji vyřídit, postoupí ji k vyřízení tomu služebnímu orgánu, jemuž tato pravomoc přísluší. Voják musí být o tomto postupu vyrozuměn. Stížnost nelze předat nebo postoupit k vyřízení tomu, vůči němuž podání směřuje.
19.  Voják, který vědomě podal ve své stížnosti nepravdivé nebo zkreslené údaje, bude vzat k odpovědnosti podle právních předpisů. Stejně tak i nadřízený, který se dopustil nespravedlnosti nebo připustil nezákonné jednání vůči stěžovateli za jím podanou stížnost, nedůsledně ji řešil, nebo neučinil opatření k nápravě.
20.  Stížnosti se vyřizují neprodleně, lhůta k vyřízení stížnosti činí maximálně 30 dnů od jejího podání. Lhůtu lze překročit za podmínek stanovených zákonem. Důvody prodloužení této lhůty se musí vojákovi, který stížnost podal, oznámit.

 

Požádal jsem tedy prostřednictvím Knihy návrhů, žádostí a stížností o denní hlášení u ministra obrany. Vycházel jsem z celkem logické úvahy, že je to jeden z mých nadřízených. V mezičase už jsem byl řešen u všech stupňů nadřízených, včetně NGŠ AČR gen. PP. Očekával jsem odpověď, či reakci do 30 dnů a pak jsem měl naplánovanou operaci kýčelního kloubu v UVN Střešovice. Spletl jsem se… ani po návratu se vůbec nic nedělo. Svou žádost jsem musel, opět přes Knihy návrhů, žádostí a stížností, po více než dvou měsících urgovat. Jediný nadřízený, kterému jsem věřil, generál PA, už vypadal dost nešťastně a bezradně. Jednoho květnového dne mi předložil „odborné“ stanovisko Agentury personalistiky… Zakuckal jsem se smíchy, než mi došlo, že je to myšleno vážně. Doporučuji si ho přečíst, bez jakékoliv úpravy je k dispozici.

Stanovisko na zadání?

  • ačkoliv jsem žádal o předvedení k ministrovi, řešením prý bylo, že jsem měl být předveden k NGŠ AČR – ale to přece nebyl ministr obrany…!
  • když už se tedy řeklo, že budu předveden NGŠ AČR dne 3.3.2014, stejně se tak nestalo a ONI dokonce ani nebyli schopni s určitostí napsat, jestli jsem na tom hlášení u NGŠ AČR byl, či nebyl…
  • po více než 2 měsících a urgenci byla má žádost řešena na poradě NGŠ AČR (proč?) a prý mi bylo vzkázáno, že se věci řeší… a co lhůty, ty pro Vás neplatí, generálové?
  • prý na základě právního posouzení… jestli autorem právního posouzení byl nějaký personalista, tak je mi to celkem jasné…
  • nemám nárok na předvedení ministrovi, pokud je můj požadavek/stížnost oprávněn vyřídit bližší nadřízený – velmi kreativní přístup a zcela nové ustanovení…
  • prý musím požádat písemně… podle zákona č. 221/1999 Sb. – vyjádřil jsem se písemně a přesně podle Zákl-1, interního předpisu… zdá se, že ten platí, jen když se to hodí….
  • asistentka KabMO sdělila, že ONI nemají Knihu návrhů, žádostí a stížností… k čemu by mi byla, já již použil tu knihu, která byla na SPS MO…
  • asistentka KabMO doporučila další postup… tak ještěže máme na ministerstvu obrany ty sekretářky… nejlépe středoškolačky, kterých se generálové se zahraničním vzděláním, zkušenostmi z velení a ze zahraničí ptají, co mají dělat…  bad

U ministra obrany Martina Stropnického jsem nebyl a pochybuji, že tušil, že se s ním chci setkat.

(Návštíveno 506 krát, z toho 1 krát dnes)

Komentáře

komentář/komentáře