Občanské právo procesní – přednášky

Systém výkladu

 • Soudní soustava a další instituce justičního systému
 • Proces a jeho druhy
 • ADR (alternative dispute resolution) – mediace a rozhodčí řízení
 • Průběh sporného řízení

Prameny

 • Literatura – Winterová, Macková: Civilní právo procesní, 7 vydání., Linde

Požadavky na zkoušku

 • Zkušební okruhy jsou témata přednášek
 • Termíny po skončení výuky

Soudní ochrana práv

 • V soukromém právu platí zásady rovnosti a autonomie vůle a proto:
 • Konflikty o právo nemůže žádný ze subjektů autoritativně řešit
 • Musí se obrátit na soud

Soudní soustava

 • Nejvyšší soud
 • Vyšší soudy
 • Krajské soudy
 • Okresní soud

www.justice.cz

 • civilní
 • trestní
 • NSS
 • Správní soud

 

Ústavní soud

NS a jeho postavení

 • Sídlí v Brně, rozhoduje o odvolání
 • Předseda, místopředsedové, předsedové kolegií, předsedů senátu, soudců
 • Kolegia – občanskoprávní a obchodní, trestní
 • Rozhoduje dle zákona (§14 odst. 1,2 ZSS)
 • Velký senát uvnitř kolegií
 • Zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů

Vrchní soudy

 • VS Praha, VS Olomouc
 • Odvolací soudy v případech, kdy soudem prvního stupně byl krajský soud

Krajské soudy

 • Příslušnost jako soudů I. Stupně stanovena v § 9 OSŘ
 • Rozhodují o odvoláních proti rozhodnutí okresních soudů
 • 8, v Praze Městský a Krajský soud. KS Plzeň – Karlovy Vary, Ústí nad Labem – Liberec, …

Okresní soudy

 • Názvy a obvody okresních soudů viz příloha č. 3 k zákonu č. 6/2002
 • Jsou příslušné k řízení v I. Stupni, nestanoví li zákon jinak, (u KS soudci s delší praxí, rozdělení agendy v soudní soustavě)
 • Praha – působnost soudů I. Stupně vykonávají obvodní soudy
 • Městský soud Brno – působnost soudu I. St.

Další instituce justičního systému

 • Advokáti
 • Notáři (prevence sporů, právní jistota)
 • Soudní exekutoři

Vidimace – ověření pravosti podpisu;

Legalizace – ověření podpisu;

Proces a jeho druhy

 • Nalézací – sporné (občanský soudní řád)a nesporné( zákon o zvláštních řízeních soudu)
 • Vykonávací řízení – exekuční řád, OSŘ
 • Zajišťovací – OSŘ i jinde
 • Insolvenční – sanační
 • OSŘ mají zákon obecné normy, ostatní nemají
 • Rozhodčí řízení – pro odborné věci (autorský software) neveřejné řízení, rozhodčí nález má účinky rozsudku. Rozhoduje arbitr (ad hok-kdokoli, podmínka svéprávnost, strany si domluví rozhodné právo, arbitrážní soudy). Rozhodčí soudy jsou 3.
 • Sporné řízení – obecně konflikt o právo. Žalobce podá žalobu a procesní postavení mu zůstává až do konce
 • Zásady – dispoziční (má někdo ve své moci-účastník), projednací ( souvisí s dipoziční, soud projedná v rozsahu skutkových řízení-to co mu strany nabízí), přímost (soudce se musí dostat do přímého kontaktu s účastníky a důkazy), ústnost (těžiště v listiých dokumentech), veřejnost ( ústavní, veřejné jednání nikoli řízení, veřejnost může být zakázána ze zákona), některá řízení jsou vždy neveřejná-pozůstalost…., odepření účasti jednotlivým osobám.

Průběh:

 • Zahájení-žaloba
 • jednání
 • Rozhodnutí
 • Náklady řízení
 • Opravné prostředky
(Návštíveno 140 krát, z toho 1 krát dnes)

Komentáře

komentář/komentáře